โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา: อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา: อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์ zoom cloud meeting ได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุข ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรให้ครอบคลุมในทุกๆด้าน >>https://youtu.be/Kv0S-fEKjxw 
—– 
#HUSOC
#BSRU
#คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Share