กิจกรรการพัฒนาคำถาม-คำตอบ สำหรับให้คำปรึกษาผ่านระบบ Line Official

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ การพัฒนาคำถาม-คำตอบ สำหรับให้คำปรึกษาผ่านระบบ line official “อยากรู้อะไร…ถามเลย” ผ่านระบบออนไลน์ zoom cloud meeting โดยมี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักกิจการนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมเสวนา เพื่อพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาโดยการนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ (line official) อันเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในอนาคต
>>https://youtu.be/nUcmn8QsYj0 
—– 
#HUSOC 
#BSRU 
#คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Share