โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร” ซึ่งในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เป็นการจัดอบรมครั้งที่ 1 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ร่วมการอบรมและเปิดโครงการ กิจกรรมภาคเช้า เป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนสนทนาในหัวข้อ เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ได้รับเกียรติจากวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ เป็นผู้บรรยายและนำแลกเปลี่ยนสนทนา ในกิจกรรมภาคบ่าย เป็นการแนะนำเทคนิค ประสบการณ์ โดยวิทยากรทีม mentors ในแต่ละศาสตร์วิชา
ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์ จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์ เรืองรอง จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
>>https://youtu.be/4mwofSPS9GI 
——– 
#HUSOC 
#BSRU 
#คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Share