การให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินการจัดโครงการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา: การให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริต การสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อหาแนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กรที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบOnsite และOnlineผ่านระบบ zoom cloud meeting ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เรียนเชิญวิทยากรทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา 2. อาจารย์วิชิต แย้มยิ้ม 3. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก 4. อาจารย์นิศาชล ฉัตรทอง เป็นทีมวิทยากรบรรยายในโครงการครั้งนี้ >>https://youtu.be/SxvFFpAuXRA 
—– 
#HUSOC 
#BSRU 
#คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Share