การเสวนาแนวทาง การจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ (NewNormal)

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นำโดย ผศ.ดร.วาปี คงอินทร์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาอาจารย์สิริรัตน์ ชูรักษ์ ผู้ช่วยคณบดี และ คุณณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่องการเสวนาและวิพากษ์แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ (NewNormal) ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคม กล่าวเปิดงาน และอาจารย์อุดร หลักทอง ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้ดำเนินรายการ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้านการประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ปัจจุบันประกอบด้วย 1. ผศ.ดิเรก อัคฮาด อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา 2. ผศ.เอกราช วรสมุทรปราการ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย 3. ผศ.เฉลิมทรัพย์ กรัณจักรวุฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในการมาเป็นวิทยากรร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การสอนกับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ซึ่งในช่วงบ่ายมีคณาจารย์จากคณะมนุษย์ฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงานแนวทางการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1. อาจารย์กุลชาติ ทักษไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา 2. ผศ.ดร.สายฝน ทรงเสี่ยงไชย อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 3. อาจารย์พิพิธพร อินพานิช อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) จนงานสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ช่วงเช้า>>https://youtu.be/ttcDnX-Vq3E 
ช่วงบ่าย>>https://youtu.be/68gMCRqAc4Q 
—– 
#HuSoc
#BSRU 
#คณะมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์ 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Share