การวิพากษ์หลักสูตรวิชาแกนคณะ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 ครั้งที 1

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย อาจารย์ขวัญนภา วัจนรัตน์ รองคณบดี จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา: “การวิพากษ์หลักสูตรวิชาแกนคณะ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565” ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Clound Meeting ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดี เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการ ภายในกิจกรรมได้มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมนำเสนอรายวิชาต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ทางคณะได้เรียนเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ท่าน ได้แก่ 1. รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร ภาคีสมาชิกสำนักราชบัณฑิตยสภา 2. ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3. ดร.พยัต วุฒิรงค์ กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมรับฟัง และวิพากษ์หลักสูตรวิชาแกนคณะฯ ในครั้งนี้ โดยมีวัถุประสงค์เพื่อให้ได้หลักสูตรมีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ได้หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา และเพื่อนำผลการวิพากษ์มาปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำไปใช้ในอนาคต
—– 
#HuSoc 
#BSRU 
#คณะมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์ 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Share