โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติราชการปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 3) 2/2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณบดี และผศ.อารีย์ รุ่งแสง รองคณบดีฝ่ายแผนและบริหาร ดำเนินการจัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติราชการปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 3) 2/2564 ได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ตัณศิริ อาจารย์ ดร.พยัต วุฒิรงค์ ว่าที่ ร.ต. ดร.บรรเจิด ดอนเนตรงาม เข้าร่วมประชุมทบทวนแผน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมานตามพันธกิจของคณะฯ และเพื่อให้เป็นไปตามบริบทการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม
——-
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 น.
——-
ณ ห้องประชุมสีหราชเดโชชัย 2704A และรูปแบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

Share