การวิพากษ์หลักสูตรวิชาแกนคณะ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 ครั้งที 2

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย อาจารย์ขวัญนภา วัจนรัตน์ รองคณบดี จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา: “การวิพากษ์หลักสูตรวิชาแกนคณะ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565” ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Clound Meeting ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ จากการวิพากษ์ครั้งที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะ การดำเนินการ กำหนดแนวทางการจัดทำวิชาแกนคณะโดยคณะกรรมการผู้จัดทำหลักสูตรได้ปรับแก้ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิชี้แนะเรียบร้อย ภายในกิจกรรมได้มีคณะกรรมการผู้จัดทำหลักสูตรเข้าร่วมนำเสนอรายวิชาต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ทางคณะได้เรียนเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ท่าน ได้แก่
1. รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร ภาคีสมาชิกสำนักราชบัณฑิตยสภา
2. ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. ดร.พยัต วุฒิรงค์ กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมรับฟัง และวิพากษ์หลักสูตรวิชาแกนคณะฯ ในครั้งนี้
—– 
#HuSoc
#BSRU
#คณะมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Share