ฝ่ายวิจัย

ชื่อหน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Faculty of Humanities and Social Sciences)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Bansomdejchaopraya Rajabhat University : BSRU)
ที่ตั้ง
อาคารเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (อาคาร 27)
เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ ซอย 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 2000
เว็บไซต์ : http://husoc.bsru.ac.th

ตราสัญลักษณ์สีประจำคณะสีประจำคณะ   สีเขียว

ประวัติความเป็นมา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ จึงนับเป็น
เป็นคณะที่เก่าแก่ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีพัฒนาการมาพร้อมๆ กับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย นับแต่ก่อตั้งจาก
โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการบริหารงานวิชาการแบ่งเป็นหมวด
วิชาต่างๆได้แก่หมวดวิชาภาษาไทย หมวดวิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้น ขึ้นตรงต่อรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ หลังจาก
นั้นจึงได้พัฒนา มาตามลาดับดังนี้
๒๕๑๘ รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูและมีการเรียนการสอนจนถึงระดับปริญญาตรี จึง
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมีการแบ่งส่วนราชการในระดับคณะวิชา ออกเป็น ๓ คณะคือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ดังนี้
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการพัฒนาจากหมวดวิชามาเป็นคณะวิชา โดยได้
ผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะครุศาสตร์ได้แก่ วิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ดนตรี
ศึกษา นาฏศิลป์ ศิลปศึกษา และบรรณารักษศาสตร์
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้บริหารในเบื้องต้นขึ้นตรง
ต่อหัวหน้าคณะวิชาภายใต้การกากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒๕๓๘ “สถาบันราชภัฏ” ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม และทรงพระราชทานตรา
พระราชลัญจกรประจาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ให้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของสถาบัน ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ มีศักดิ์และสิทธ์ที่จะประสาทปริญญาได้ถึงระดับดุษฎีบัณฑิต และได้พัฒนา
มาเป็นคณะในระบบมหาวิทยาลัยเปิดสอนเป็น ๔ คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ บริหารงานในรูปของโปรแกรมวิชาภายใต้การกากับดูแลของ
ประธานโปรแกรมวิชา คณบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตามลาดับ
๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ร้บการจัดตั้งเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ นั้น ใน
ระยะแรกมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๙ หน่วยงานต่อมาได้ขยายการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑๔ หน่วยงานหลัก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็น ๑ ใน ๑๔ หน่วยงานหลัก มีการแบ่งส่วนราชการ
ออกเป็น ๓ ส่วนคือ
๑) สานักงานคณบดี
๒) ภาควิชามนุษยศาสตร์และศิลปกรรม
๓) ภาควิชาสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและรับนโยบาย
จากอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้การบริหารงานของคณะอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารคณะที่ขึ้นตรง
ต่อคณบดีและมีภาควิชาทาหน้าที่ในการกากับดูแลสาขาวิชาตามลาดับ ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ให้
ความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาหลักสูตรและดาเนินงานตามพันธกิจโดยวางแผนพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ การ
พัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีมีการดาเนินการโดยลาดับ
๒๕๔๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และเริ่มเปิดรับนิสิตนักศึกษา มีจานวน ๒ สาขาวิชา คือ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
และรัฐประศาสนศาสตร์
๒๕๕๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และเริ่มเปิดรับนิสิตนักศึกษามีจานวน ๗ สาขาวิชา คือ ดนตรีไทย ดนตรีสากล
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบประยุกต์ศิลป์
ส่วนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นไม่เปิดรับนิสิตนักศึกษาใหม่เนื่องจากไม่ได้พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ แต่ยังคงมีนิสิตชั้นปีที่ ๒-๔ ศึกษาอยู่
๒๕๕๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มเติมและเริ่มเปิดรับนิสิตนักศึกษามีจานวน ๒ สาขาวิชา คือ นาฏศิลป์และการแสดง
และภาษาจีน
๒๕๕๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มเติมและเริ่มเปิดรับนิสิตนักศึกษามีจานวน ๒ สาขาวิชา คือ นิติศาสตร์ และ อิสลาม
ศึกษา และมีสาขาที่แจ้งปิดหลักสูตรตามระบบกลไกการปิดหลักสูตร คือ ออกแบบประยุกต์ศิลป์
๒๕๕๓ เมื่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ (Thai Qualification Framework for Higher Education : TQF : HEd.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตระหนักถึงความสาคัญ และมีการดาเนินการเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว อย่าง
จริงจังโดยจัดการประชุม สัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้แก่คณาจารย์ทุกคนในคณะ ซึ่งในขั้นต้นคณะร่วมกับมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเป็นเบื้องต้น และหลังจากพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไปเสร็จสิ้นแล้วคณะได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาแกนเป็นลาดับต่อมาและในช่วง
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ ทุกสาขาวิชาดาเนินการพัฒนาหลักสูตรตาม ขั้นตอนมาตรฐานของการพัฒนาหลักสูตรและ
จัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๒) โดยการพัฒนาปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้องเหมาะสม
กับยุคสมัยปัจจุบัน โดยสาขาวิชาอิสลามศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรและปรับชื่อสาขาเป็นสาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในสังคมและความต้องการของตลาดแรงงาน ส่วนหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษามีจานวน ๔ สาขา คือ รัฐประศาสนศาสตร์ ดนตรีศึกษา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ ศิลปกรรม และทุกสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษากาลังดาเนินการพัฒนาหลักสูตรต ามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ เช่นเดียวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๒ เสร็จสิ้น และได้รับการอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัย จานวนทั้งสิ้น ๑๒ สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ
ดนตรีตะวันตก ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ นาฏยศิลป์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา ออกแบบนิเทศศิลป์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ส่วนสาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษาอยู่ในระหว่างการ
ดาเนินการพัฒนาปรับปรุง
ในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาก่อนการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท
จานวน ๓ หลักสูตร คือ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา
และได้พัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ในลาดับต่อมา เมื่อมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ บางสาขาวิชามีการเปลี่ยนแปลงศักยภาพของบุคลากรทาให้ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร จึงได้ดาเนินการปิดหลักสูตรตามระบบกลไกการปิดหลักสูตร และมีการพัฒนาหลักสูตรวิชาขึ้นใหม่
ตามความต้องการของสังคมและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีการพัฒนาให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจาแนกเป็นระดับ
ปริญญาโท จานวน ๓ สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ศิลปกรรม และ นโยบายสาธารณะและการ
จัดการสมัยใหม่ และเริ่มพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอกจานวน ๑ สาขาวิชา คือ รัฐประศาสนศาสตร์
๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เป็นไปเกณฑ์
มาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ จานวน ๑๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ
สารสนเทศ ดนตรีตะวันตก ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ นาฏยศิลป์ นิติศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ออกแบบนิเทศศิลป์ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมี ๑ สาขาวิชา
คือ ธุรกิจอิสลามศึกษาที่ยังคงใช้หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และกาลังปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ส่วนหลักสูตรในระดับปริญญาโทที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ มีจานวนทั้งสิ้น ๓ สาขาวิชา คือ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาดนตรีตะวันต ก ) ศิลปกรรมมหาบัณฑิต (สาขาวิชาศิลปกรรม )
และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่) และกาลังพัฒนาหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก จานวน ๑ สาขาวิชา คือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
๒๕๕๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังคงใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น ๑๒ สาขาวิชาเช่นเดียวกับในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และหลักสูตร
เดิมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ อีก ๑ หลักสูตร คือ ธุรกิจอิสลามศึกษา ใน
ขณะเดียวกันสาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษาได้เริ่มพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยปรับชื่อหลักสูตรเป็นธุรกิจอิสลาม และยังคงเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทจานวนทั้งสิ้น ๓ สาขาวิชา
คือ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก สาขาวิชาศิลปกรรม และ สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ ส่วน
หลักสูตรระดับปริญญาเอกยังไม่ได้เปิดสอน
๒๕๕๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เพิ่มขึ้นอีก ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจอิสลาม และสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญคือ การจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี ทาให้สาขาวิชาดนตรีตะวันตก และสาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ ย้ายไป
สังกัดวิทยาลัยการดนตรี โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๕๗ และจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒ ครบทุกหลักสูตร ในระดับปริญญาตรีจานวนทั้งสิ้น ๑๒ สาขาวิชา คือ การจัดการสารสนเทศ นาฏยศิลป์
นิติศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ออกแบบนิเทศศิลป์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ธุรกิจอิสลาม และ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก และหลักสูตรระดับปริญญาโท
จานวนทั้งสิ้น ๒ สาขาวิชา คือ ศิลปกรรม และ นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ในปีดังกล่าวนี้ มีการ
เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๘ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๘มหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ จึงได้เริ่ม
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดดังกล่าว
๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตรได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ยกเว้นบางสาขาวิชาที่ชลอการพัฒนาปรับปรุงเพื่อทบทวนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับประกาศนโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่ (Re-profiling) ของมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้สาขาวิชาที่มี
นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับอย่างต่อเนื่อง หรือมีปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรโดยภาพรวม ได้มีการทบทวน
และประเมินทิศทางการพัฒนาของตนเอง
๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปรับปรุงตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ในระดับปริญญาตรี ๔ ปี จานวนทั้งสิ้น ๙ สาขาวิชา คือ นาฏยศิลป์ นิติศาสตร์
ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกและ ออกแบบ กราฟิกและอินโฟร์
รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.๕ ปี) อีก ๔ สาขาวิชา คือ
นาฏยศิลป์ศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา และไม่เปิดรับตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์
(Re-profiling) จานวน ๓ สาขาวิชา คือ การจัดการสารสนเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และ ธุรกิจอิสลาม
๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร และได้
ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต จานวน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และอาเซียนศึกษา ส่วนสาขาวิชาธุรกิจอิสลามยังคงไม่เปิดรับนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญ คือ การประกาศนโยบายของชาติในการปรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี เป็น ๔ ปี
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าคุณภาพบัณฑิตสายครุศาสตร์ ๕ ปี และ ๔ ปีไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นในปลายปี
การศึกษา ๒๕๖๑ จึงเป็นช่วงของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ เพื่อให้มีความ
พร้อมในการเปิดรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒๕๖๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาใหม่ ดังนี้ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ได้แก่ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชียตะวันออก สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา อาเซียนศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
ได้แก่ สาขาวิชานาฏยศิลป์ และ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ) สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ได้แก่
สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ นาฏยศิลป์ศึกษา และสังคมศึกษา รวมจานวนหลักสูตรที่เปิดทั้งสิ้น ๑๔ สาขาวิชา

ส่วนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลามยังคงงดรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ และดาเนินการขอ
อนุมัติปิดหลักสูตรเมื่อไม่มีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตรแล้ว

Share