ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.วาปี คงอินทร์
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

อ.สิริรัตน์ ชูรักษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาว ณัฐกาญจน์ รัตนพัรธ์
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 • รายงานผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)
 • แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลกั สูตร
 • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
 • คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
 • คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับสํานักงานคณบดี
 • หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
 • หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน
 • คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562
 • คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยั ราชภฏั บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจําปีการศึกษา 2563-2566
 • คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจําปกี ารศึกษา 2563-2566
 • คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปกี ารศึกษา 2563
 • คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกนั คุณภาพการศึกษา ระดับสํานักงานคณบดี ปีการศึกษา 2563
 • คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
 • คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563
 • คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานักงานคณบดี ปีการศึกษา 2563
 • กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปกี ารศึกษา 2563
 • ทําเนียบผู้ประเมินคุณภาพการศกึ ษาภายใน ระดับหลักสูตร สกอ.
 • ทําเนียบผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คปภ.
 • ทําเนียบผู้ประเมินคุณภาพการศกึ ษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน สกอ.
 • ทําเนียบผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน คปภ.
 • แผนการดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคณุ ภาพการศึกษาฯ
 • ปีงบประมาณ 2563
 • ปีงบประมาณ 2564
 • ปีงบประมาณ 2563
 • ปีงบประมาณ 2564
Share