ฝ่ายแผนและบริหาร

ผศ.อารีย์   รุ่งแสง
รองคณบดีฝ่ายแผนและบริหาร
โทร 092-646-1674 / ภายใน 2007-2008

อ.ประสงค์ ผ่องภิรมย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารอาคารสถานที่

นางสาว พรทิพย์ ไชยานนท์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 087-926-4985 / ภายใน 2007

นายสินธ์ไชย  ต้นสกุลชัยสันติ
ตำแหน่ง นักวิชาการการเงิน
โทร 081-413-0484 /ภายใน  2003         

นางสาวรุ่งนภา   คงพารา
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
โทร 081-422-7783 / ภายใน 2002

นางสาวมาณวิกา   ฉายแสง
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
โทร 082-7285-656 / ภายใน 2058

แผนและบริหาร
 • รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ (กบค.) คณะกรรมการประจำสำนักงานคณบดี (กสค.) คณาจารย์สาขาวิชานาฏยศิลป์ และนาฏยศิลป์ศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ กรรมการบริหารคณะฯ (กบค.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบค.)  ครั้งที่   ๓/๒๕๖๑    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบค.)  ครั้งที่   ๔/๒๕๖๑    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบค.)  ครั้งที่   ๕/๒๕๖๑    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ กรรมการบริหารคณะฯ (กบค.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบค.)  ครั้งที่   ๘/๒๕๖๑    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบค.)  ครั้งที่   ๙/๒๕๖๑    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบค.)  ครั้งที่   ๑๐/๒๕๖๑    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบค.)  ครั้งที่   ๑๑/๒๕๖๑     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบค.)  ครั้งที่   ๑๒/๒๕๖๑    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กบค.) และคณะกรรมการประจำสำนักงานคณบดี (กสค.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบค.)  ครั้งที่    ๒/๒๕๖๒      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบค.)  ครั้งที่    ๓/๒๕๖๒      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบค.)  ครั้งที่    ๔/๒๕๖๒      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบค.)  ครั้งที่    ๕/๒๕๖๒      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบค.) และคณะกรรมการประจำสำนักงานคณบดี (กสค.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบค.)  ครั้งที่    ๗/๒๕๖๒      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบค.)  ครั้งที่    ๘/๒๕๖๒      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กบค.) และคณะกรรมการประจำสำนักงานคณบดี (กสค.)  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
 • รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กบค.) และคณะกรรมการประจำสำนักงานคณบดี (กสค.)  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบค.)  ครั้งที่    ๑๑/๒๕๖๒      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบค.)  ครั้งที่    ๑๒/๒๕๖๒     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คู่มือ

Share