บทเรียนออนไลน์

แบบฝึกอักษรฮิรานางะ (ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน) 3121401

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 9112107

ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี

วิธีสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

ลักษณะและปัญหาของนักเรียนไทยที่เรียนภาษาจีน

งานวิจัยเกี่ยวกับการสอน การพูดภาษาจีน

การบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานของจีนโบราณ 1

การบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานของจีนโบราณ 2

การบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานของจีนโบราณ 3

ภาษาจีนระดับต้น บทที่ 22

ภาษาจีนระดับกลาง บทที่ 26

บทที่ 4 เสียงในภาษาไทย

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาวรรณกรรมไทยคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวรรณศิลป์

ปัญหาการใช้ภาษาไทย

หลักการจัดผลิตสื่อการสอน

บทที่ 5 หัวเรื่อง – การเรียงบัตร

บทที่ 2 ทรัพย์

มรดก

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PERSONAL INCOME TAX)

Intellectual Property (ครั้งที่ 1)

ภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา 1 (2154203)

สังคมวิทยาเบื้องต้น

ลักษณะของการวิจัยทางสังคมศาสตร์

การอ้างเหตุผลนิรนัยแบบจัดประเภท

การสอนวิจัยทางนาฏยศิลป์ 1
Teaching for Research Dance 1

นาฏยศิลป์พื้นบ้าน Teaching for folk Dance 1016210

รำฉุยฉายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิชาภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (2108406)

คำศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา วิชาภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (2108406)

วิธีการเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัย วิชาภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (2108406)

Communicative Listening and Speaking for English Language Teaching 219211

Second Language Acquisition (SLA)

การฝึกสอนแบบจุลภาค บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง 1003409

Critical Reading

Translation การแปล 2152313

Strategies for Teaching Reading Skill

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการออกแบบ
LOCAL WISDOM FOR DESIGN [2122209]

ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพออกแบบ

 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 
สาขาวิชาภาษาไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานในการศึกษาวรรณกรรม – อ.สุภัทรา จันทะคัด

 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
SENTENCE STRUCTURE: SENTENCE TYPES – อ.สไบทิพย์ คีมทอง
FUNDAMENTAL STRUCTURES OF ‘BE’ IN DAILY USE – อ.กิลเบิร์ท อีเดินส์ เม่ามีศรี
Paraphrasing & Plagiarism – อ.ปิยะฉัตร ปานเพรช
THE WEB – อ.พิพิธพร อินพานิช
 
สาขาวิชาภาษาจีน
บทที่ 4 วรรณคดีสมัยโบราณของจีน – ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
วัฒนธรรมจีน 1 – ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
วัฒนธรรมจีน – ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
สามก๊ก 三国演义 – ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
ศิลปะแบบดั้งเดิมของจีน 中国传统艺术 – ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
红楼梦 ความฝันในหอแดง – ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
ไซอิ๋ว – ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
汉语语法 2 第一讲:句子是 ?- อ.ศุภชัย ศรีอักษร
汉语语法二:第三讲 句子怎么构成 ?- อ.ศุภชัย ศรีอักษร
汉语语法二:第五讲 谈谈句类 – อ.ศุภชัย ศรีอักษร
汉语语法二:第四讲 怎么分析句子呢 ?- อ.ศุภชัย ศรีอักษร

Wǒ zài xuéxiào shítáng chīfàn 我 在 学 校 食 堂 吃 饭 – อ.สิทธิชัย แช่ช้ง

第十四课 我买了一件毛衣。- อ.ไพลิน มุนินทรวัฒน์

成语 สำนวนจีนและไทย – อ.เพรชรัตน์ อ้วนโฮม

泰汉互译与文化 – อ.เพรชรัตน์ อ้วนโฮม
泰汉翻译与汉泰翻译 – อ.เพรชรัตน์ อ้วนโฮม
 
สาขาวิชานาฏยศิลป์
ใบความรู้ รายวิชาระบำเบ็ดเตล็ด เรื่อง ระบำทวารวดี – ผศ.ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน

การแต่งหน้าเพื่อการแสดง (Stage makeup) – ผศ.ดร.มนัสวี ศรีราชเลา

 
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

สื่อประกอบการสอน วิชาการถ่ายภาพ – รศ.กุลนิษก์ สอนวิทย์

การออกแบบอย่างยั่งยืน – อ.สลิลดา มาลัยศรี
บทบาทและวิธีการทางเรขศิลป์กับการสื่อสารอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบริบทสังคมร่วมสมัย
– อ.ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์
การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว motion graphic design – ผศ.สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ
ประวัติศาสตร์การพัฒนาของภาพประกอบ: Illustration – อ.พชรมน เกิดสุวรรณ
การออกแบบกราฟิกเพื่อสภาพแวดล้อม – อ.อุษณิษา พลศิลป
 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี 한국어 능력 시험 (TOPIK)

 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของบุคคล – ผศ.ดร.จริยาภรณ์ เจริญชีพ

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในสมัยธนบุรี – ผศ.พงษ์พันธ์ นารีน้อย

 
สาขาวิชานิติศาสตร์

การบรรยายคำฟ้องในคดีอาญา – ผศ.จิรธัช เอื้อศิริวัฒนชัย

คนวิกลจริต และคนไร้ความสามารถ

Introduction to Public Law – รศ.ชนินทร์ มณีดำ

เอกเทศสัญญา 3 : ตัวแทน นายหน้า – อ.เสสินา นิ่มสุวรรณ์

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (CORPORATE INCOME TAX) – ผศ.ปาริชาติ ม่วงศิริ

ทายาท วิชา มรดก ครั้งที่ 2

 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Political Science Vocabulary for PA Study – ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์
English for Public Administration Lesson 1 Introduction to Course Syllabus of English for Public Administration – ผศ.อารี ผสานสินธุวงศ์
ความเป็นพลเมือง รหัสวิชา 9121103 – อ.นิตยา รุ่งสมัย
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1 – ผศ.ดร.สุรศักดิ์ โตประสี
การเมืองการปกครองไทย (THAI POLITICAL AND GOVERNMENT) – ผศ.กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์
หลักการปกครองรัฐ – ผศ.อารีย์ รุ่งแสง
แนวคิดการปกครองท้องถิ่นไทย – ผศ.อารีย์ รุ่งแสง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา – อ.​ดร.ธนเดช สอนสะอาด
นโยบายสาธารณะและการวางแผน – อ.อุดร หลักทอง
บริหารค่าตอบแทน 1 – ผศ.ดร.วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ
บริหารค่าตอบแทน 2 – ผศ.ดร.วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ
บริหารค่าตอบแทน 3 – ผศ.ดร.วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ
 
สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม
 
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 2-4 พฤศจิกายน 2562 – อ.เทพธิดา ศิลปบรรเลง

พยัญชนะและสระเขมร – ผศ.นันทวัน จั่นเจ๊ก
 
สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)
อุปสงค์ – ผศ.ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช
การเข้ามาของตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผลกระทบของลัทธิจักรวรรดินิยม
– อ.ตุลย์ จิรโชคโสภณ

อารยธรรมเมโสโปเตเมียซูเมอเรียนและอักคาเดียน (Mesopotamian Civilizations: Sumerian and Akkadian) – อ.ปวินท์ มินทอง

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
 
สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ.)
ฐานข้อมูลภาพและเสียงประกอบการจัดการเรียนการสอน เรื่อง กิงกะหร่าดั้งเดิมของคนไตรัฐฉาน
– ผศ.ดร.ปัทมา วัฒนบุญญา

Share