บทความทางวิชาการ/สื่อการสอน

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

บทความทางวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เสมือน: ทางเลือกใหม่ในการเรียนรู้ยุคนิวนอร์มัล – รศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน

ผังมโนทัศน์เพื่อการวางแผนหลักสูตรและการเรียนการสอน – ผศ.ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์

การประยุกต์ใช้ตารางภูมิศาสตร์ของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันในการจัดหมวดหมู่ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ – ผศ.ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์

ประเพณีไทย – ผศ.วรุณรัตน์ คนซื่อ

เทคนิคการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาองค์การ – ผศ.อภิญญา หนูมี

ใครได้ใครเสียจากโครงการเราชนะ – อ.ประสงค์ ผ่องภิรมย์

สาขาวิชาภาษาไทย

บทความทางวิชาการ

ความเป็นครูในยุคศตวรรษที่ ๒๑ – ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา

ศิลปะการใช้ความนึกเปรียบเทียบตัวละครในนวนิยายดีเด่นแห่งชาติ: ด้านกลวิธีการใช้ความนึกเปรียบเทียบแบบอุปมา – ผศ.ชัชศรัณย์ จิตคงคา

นวนิยายชายรักชาย : กลวิธีการสร้างเรื่องเพื่อมัดใจผู้หญิงสมัยใหม่ – ผศ.ดร.อภิวัฒน์ สุธรรมดี

การพัฒนาทักษะการตั้งค าถามเพื่อการสร้างสรรค์ – ผศ.ปาณิสรา เบี้ยมุกดา

จาก “บัวคลี่” สู่ “ตาราไต”การตีความตัวละครใหม่ที่น่าสนใจ – ผศ.สุพิชฌาย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

มโนทัศน์พื้นฐานระบบไวยากรณ์ในภาษาศาสตร์ – อ.ดร.ธรรณปพร หงษ์ทอง

ไตรภูมิพระร่วง: คติความเชื่อเรื่อง “นรก” ปรากฏการณ์การผลิตซ้ำในเพลงลูกทุ่งปัจจุบัน – อ.น.ท.ดร.สมบัติ สมศรีพลอย

การประยุกต์ใช้ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ – อ.วิโรจน์ กองแก้ว

ลิเกทรงเครื่อง : การผสมผสานละครราชสำนักไว้ในการแสดงลิเก – ผศ.ดร.อัควิทย์ เรืองรอง

เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) มหาเสนาบดี ผู้มีความกตัญญุตาต่อ วงศ์ตระกูล และแผ่นดิน
– อ.สิริชัย เอี่ยมสอาด

ภาพลักษณ์ “ชายเลว” ในนวนิยายเรื่อง ชายแพศยา – อ.สุภัทรา จันทะคัด

สื่อประกอบการสอน

เทคนิคบรรณาธิกรกิจ – ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษากับวัฒนธรรม – อ.ทัศนี ทองสมบุญ

สาขาวิชาภาษาไทย ค.บ.

บทความทางวิชาการ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม – ผศ.กิตติยา รัศมีแจ่ม

การศึกษาภาพสะท้อนการสอนจริยธรรมจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนกําเนิดพลายงามจากหนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – อ.กฤษฎา กาญจนวงศ์

วจีวิภาค : ว่าด้วยเรื่องการสร้างคำ – อ.พรรณษา พลอยงาม

ปัญหาการใช้ภาษาไทย – ผศ.ฤดี กมลสวัสดิ์

การจัดการเรียนรู้ Active Learning ในการสอนวรรณคดีระดับอุดมศึกษา – อ.ดร.สาวิตรี จิตบรรจง

ความเชื่อเรื่องผีในสังคมไทย : การเป็นที่พึ่งทางจิตใจของมนุษย์ – อ.ดร.จริญญาพร สวยนภานุสรณ์

สาขาวิชาอังกฤษ

บทความทางวิชาการ

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับคําศัพท์ในโปสเตอร์รณรงค์ป้องกัน COVID-19 ในภาษาอังกฤษและใน
ภาษาญี่ปุ่น – ผศ.พรทิพย์ นิธิธนวิวัฒน์

Interlingual and Intralingual Interference: Two Sources of Writing Errors of Thai EFL students
– อ.พิพิธภร อินพานิช

สื่อประกอบการสอน

Literary Criticism in Critical Thinking Process: The Connection to Literature
– รศ.ดร.วรรณวดี-ชัยชาญกุล

Teaching Material – ผศ.ดร.ชลีกาญจน์ จันทจำรัสรัตน์

Reading Comprehension – ผศ.อรุณวรรณ ชูสังกิจ

Basic sentence patterns in English – ผศ.กิลเบิร์ท อีเดินส์ เม่ามีศรี

วิจัยคืออะไร – ศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา

Appreciate & access the English & Thai languages as they are. – อ.ขวัญนภา วัจนรัตน์

Introduction to Sentences – อ.สไบทิพย์ คีมทอง

สาขาวิชาอังกฤษ ค.บ.

บทความทางวิชาการ

DIGITAL PLATFORMS VS ENGLISH PROFICIENCY DEVELOPMENT – ผศ.ปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล

สื่อประกอบการสอน

Writing & Reading  Business Letters – ผศ.ดร.วาปี คงอินทร์

การใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน(Flipped Classroom) และสื่อมัลติมีเดีย(Multimedia Media)
ในการสอนทักษะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร – ผศ.ดร.สายฝน ทรงเสี่ยงไชย

1003409 การฝึกสอนแบบจุลภาค ภาคปลาย ปี การศึกษา 2563 – ผศ.สายสุนีย์ อุลิศ

2152424 English for Academic Presentations – อ.กมลวรรณ จรูญศรี

Local Art and Culture: Temple – อ.เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ

Part II elements of story – อ.ศิริกาญจนา ใบคำ

สาขาวิชาภาษาจีน

สื่อประกอบการสอน

汉语语法 2 第二课:句子的构成与分析 – อ.ศุภชัย ศรีอักษร

第三课 冬至吃饺子 – อ.กมลวรรณ พารันนิตย์

第十二课 你要茶还是咖啡 – อ.เพชรรัตน์ อ้วนโฮม

第一课 入乡随俗 – อ.สิทธิชัย แซ่ซ้ง

发展汉语(第二版)中级写作(Ⅰ)第1课课件 – อ.ดร.ธนภัทร์ ปานทองคำ

汉语听说课1 – อ.ดร.ธนภัทร์ ปานทองคำ

ภาษาและวัฒนธรรมจีน – อ.ดร.ธนภัทร์ ปานทองคำ

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

สาขาวิชานาฏยศิลป์

สาขาวิชานาฏยศิลป์ ค.บ.

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

บทความทางวิชาการ

การสร้างสันติภาพตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา – ผศ.ดร.ประยงค์ อ่อนตา

ชาวมอญ ชาวจีน ในชุมชนย่านวัดราชคฤห์เขตธนบุรี – ผศ.พงษ์พันธ์ นารีน้อย

ทิศทางในการเขียนประวัติศาสตร์: ประวัติศาสตร์ร่างกาย – ผศ.ภาวิณี บุนนาค

การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– ผศ.อังค์วรา ศรศิลป์

การออกแบบองค์การ โครงสร้างองค์การ องค์การในอนาคต – ผศ.ดร.พชรวัฒน์ เส่นทอง

สื่อประกอบการสอน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่ม – ผศ.ดร.จริยาภรณ์ เจริญชีพ

ความสูงต่ำของลักษณะภูมิประเทศ – ผศ.ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ – ผศ.อนุชัย ถนอมสินรัตน์

สาขาวิชาสังคมศึกษา

บทความทางวิชาการ

การอ้างเหตุผลอุปนัย – อ.อุทัช เกสรวิบูลย์

ว่าด้วยอาณาบริเวณของการเรียนรู้กับสภาวะอุดตันทางความคิด: มุมมองเชิงภูมิศาสตร์มนุษย์
– อ.นราธร สายเส็ง

ข้อจํากัดบางประการในการจัดการเรียนการสอนวิชาว่าด้วยความเป็นพลเมือง – อ.กุลชาติ ทักษไพบูลย์

สื่อประกอบการสอน

ภูมิศาสตร์ฝรั่งเศสเบื้องต้น – อ.อาทิตย์ อินธาระ

ประวัติศาสตร์ไทย – ผศ.ดร.เพียรพิทย์ โรจนปุณยา

การปฏิวัติอิหร่าน – อ.ปวินท์ มินทอง

ความยืดหยุ่นของอุปทาน – ผศ.ดร.วิทยา  วิสูตรเรืองเดช

สาขาวิชาอาเซียนศึกษา

บทความทางวิชาการ

อาณาจักรโบราณของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ตอนที่ 2) – ผศ.ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์

ลักษณะทั่วไปในภูมิประเทศท้องถิ่นภาคกลาง – ผศ.สหภัส อินทรีย์

สื่อประกอบการสอน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประติมานวิทยา –

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

บทความทางวิชาการ

กับแกล้มบริหารคน : ระบบกําหนดตําแหน่งในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ
– ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์

การจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล – ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล

การจัดการภัยพิบัติ – อ.ศิวพร โพธิวิทย์

แนวโน้มการจ้างงานของผู้สูงอายุของประเทศไทย – อ.นิศาชล ฉัตรทอง

ชื่อเรื่องบทความ บทบาทผู้นํากับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์การ 4.0 – ผศ.กัณญาณัฐ เสียงใหญ่

สถาบันประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา : บทบาทและอำนาจหน้าที่ – ผศ.ณัฐพล บุญยพิพัฒน์

สื่อประกอบการสอน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ – ผศ.กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์

ทฤษฎีองค์การและการบริหาร – ผศ.ดร.ทชชญา วนนะบวรเดชน์

การบริหารสำนักงาน – อ.สิริรัตน์ ชูรักษ์

กฎหมายอาญา2 ภาคความผิด – อ.ดร.ธนเดช สอนสะอาด

ปรัชญาและทฤษฏีการเมือง (ยุคโบราณและยุคกลาง) – อ.นิตยา นิตยารุ่งสัย

การจัดการในสภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน – อ.อุดร หลักทอง

การจัดการความรู้ – ผศ.ดร.อารี ผสานสินธุวงศ์

การบริหารการพัฒนา – ผศ.ดร.อารี ผสานสินธุวงศ์

English for Public Administration – ผศ.ดร.อารี ผสานสินธุวงศ์

สาขาวิชานิติศาสตร์

สื่อประกอบการสอน

การบรรยายฟ้องเกี่ยวกับการลงโทษ – ผศ.จิรทัช เอื้อศิริวัฒนชัย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม – ผศ.ปาริชาติ ม่วงศิริ

สิทธิในการรับมรดกแทนที่ – ผศ.วิมลพรรณ ปานช่วย

Bill of Exchange – 1 – ภาพรวมของสัญญาตั๋วเงิน -อ.เสสินา นิ่มสุวรรณ์

ความผิดทางอาญาที่น่าสนใจ ส่วนที่ 1 (ข้อ 1-3) – อ.จักรพงษ์ กังวานโสภณ

สัญญาค้ำประกัน สัญญาจํานํา – อ.พัฒน์วิภา กังวานโสภณ

สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม

บทความทางวิชาการ

โควิด 19 : วิกฤต โอกาส ยอมรับ เปลี่ยนแปลง ในมุมมองของมุสลิม – อ.ศักดา เซะวิเศษ

แนวคิดการพัฒนาสินค้า – อ.มีเดียน จูมะ

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

บทความทางวิชาการ

บทบาทของห้องสมุดเรือนจ า (Prison library) กรณีศึกษาจากภาพยนตร์เรื่อง The Shawshank Redemption – รศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน

ารจัดการพิพิธภัณฑ์ และศูนย์ข้อมูลหรือศูนย์สารสนเทศท้องถิ่นเชิงวัฒนธรรมแบบผสมผสาน – ผศ.ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์

ผังมโนทัศน์เพื่อสนับสนุนการสอน Concept Mapping for Foster Teaching – ผศ.ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์

การจัดการเรียนการสอน ยุค New Normal – ผศ.วรุณรัตน์ คนซื่อ

การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์แบบ Active Learning – ผศ.อภิญญา หนูมี

การเตรียมตัวกับการระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด 19 – อ.ประสงค์ ผ่องภิรมย์

การอ้างอิงและบรรณานุกรม APA 2020 – ผศ.ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์

สื่อประกอบการสอน

สังคมสารสนเทศสู่สังคมความรู้ – อ.ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว

การจัดหมวดหมู่สารสนเทศระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน – อ.เนตร โพธิ์เขียว

สาขาวิชาภาษาไทย

บทความทางวิชาการ

ภาษาและการสื่อสาร : เครื่องมือสําคัญของนักพัฒนา – ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา

กว่าจะเป็นสารคดี – ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว

“เพลงเกริ่น” เพลงฉ่อย: เสน่ห์เพลงพื้นบ้านภาคกลาง – อ.น.ท.ดร.สมบัติ สมศรีพลอย

“แผ่นดินเรืองรอง แผ่นดินทองของไทย”: อ่าน (ดู) โฆษณาอย่างไรให้เข้าใจและรู้เท่าทัน – ผศ.ดร.อัควิทย์ เรืองรอง

เรื่องเล่าชีวิตผู้หญิงเริงเมือง: คุณค่าต่อสังคม – ผศ.ดร.อภิวัฒน์ สุธรรมดี

ความนึกเปรียบเทียบตัวละครในนวนิยายดีเด่นแห่งชาติ: ความสัมพันธ์ระหว่างความนึกเปรียบเทียบตัวละครกับชื่อเรื่อง แก่นเรื่อง และโครงเรื่อง – ผศ.ชัชศรัณย์ จิตคงคา

การเขียนสร้างสรรค์: ความแปลกใหม่และการผสมผสานอย่างเหมาะสมระหว่างรูปแบบกับเนื้อหา – ผศ.ปาณิสรา เบี้ยมุกดา

เสนาะกรรณวรรณนาร้อยกรองไทย – ผศ.ปภัสวลัญช์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

การทบทวนวรรณกรรมทางภาษาไทย – อ.ดร.ธรรณปพร หงษ์ทอง

ผญา : อรรถรส อีสานถิ่น ศิลป์ภาษา – อ.วิโรจน์ กองแก้ว

อิทธิพลของนักเขียนที่มีต่อวัยรุ่น – อ.สิริชัย เอี่ยมสอาด

ละครแห่งชีวิต: ข้อคิดต่อชีวิตที่มีแต่ความไม่แน่นอน และจิตใจซับซ้อนของมนุษย์ – อ.สุภัทรา จันทะคัด

สื่อประกอบการสอน

ภาษาและวัฒนธรรมไทยสื่อสัมพันธ์อาเซียน – อ.ทัศนี ทองสมบุญ

สาขาวิชาภาษาไทย ค.บ.

บทความทางวิชาการ

แนวปฏิบัติในการดําเนินงานสู่ความเป็นเลิศในระบบการศึกษา – ผศ.กิตติยา รัศมีแจ่ม

อักขรวิธี : ว่าด้วยเรื่องเสียงสระ – อ.พรรณษา พลอยงาม

คติชนออนไลน์: การสวดมนต์ช่วงโควิค -19 – อ.ดร.จริญญาพร สวยนภานุสรณ์

จับใจความหัวใจสําคัญของการอ่าน – ผศ.ฤดี กมลสวัสดิ์

การจัดการเรียนรู้ในยุคโควิด : การประยุกต์ใช้เกมแอปพลิเคชันในการสอนวรรณคดี – อ.ดร.สาวิตรี จิตบรรจง

การสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม) : ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ – อ.กฤษฎา กาญจนวงศ์

สาขาวิชาอังกฤษ

บทความทางวิชาการ

คำเรียกรสชาติ: หลากหลายแง่มุมในการศึกษา Taste Terms: Various Aspects of Studies. – ผศ.ดร.พรทิพย์ นิธิธนวิวัฒน์

สื่อประกอบการสอน

English Development – อ.ขวัญนภา วัจนรัตน์

DESCRIPTIVE PARAGRAPH – อ.พิพิธภร อินพานิช

Teaching Material – อ.พรเพ็ญ ตั้งเตรียมจิตมั่น

BUSINESS LETTER LAYOUT AND CONVENTIONS – อ.ขวัญชนก จุลละนันทน์

Business English Reading – ผศ.อรุณวรรณ ชูสังกิจ

สาขาวิชาอังกฤษ ค.บ.

บทความทางวิชาการ

การจัดการความรู้เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการทดสอบแบบเข้มข้นระยะสั้น สําหรับนําไปใช้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม – ผศ.ปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล

สื่อประกอบการสอน

English vowels – ผศ.ดร.วาปี คงอินทร์

INNOVATION AND DIGITAL TECHNOLOGY IN TEACHING ENGLISH – ผศ.ดร.สายฝน ทรงเสี่ยงไชย

แนวคิดและเทคนิคต่าง ๆ ในการสอนภาษาอังกฤษ – ผศ.สายสุนีย์ อุลิศ

English for Academic Presentation – อ.กมลวรรณ จรูญศรี

Conditional Sentences – ผศ.เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ

Children literature in language classroom – อ.ศิริกาญจนา ใบคำ

สาขาวิชาภาษาจีน

บทความทางวิชาการ

เทศกาลไหว้พระจันทร์ : ประวัติ ตํานาน และธรรมเนียมปฏิบัติ – อ.กมลวรรณ พารันนิตย์

สื่อประกอบการสอน

แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐาน ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ – ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช

การแปลภาษาจีน 1 – อ.ศุภชัย ศรีอักษร

ภาษาจีนระดับต้น 1 初级汉语(一) 第二课 你是哪国人? – อ.เพรชรัตน์ อ้วนโฮม

高级汉语课 – อ.สิริภัทร เมืองแก้ว

ระบบเสียงภาษาจีน 汉语拼音课 – อ. ดร.ธนภัทร์ ปานทองคํา

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

สื่อประกอบการสอน

การผันคำกริยารูป 요 – อ.อนุสรา สุขบำเพิง

แนวทางการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี – 시 험 준 비 1 – อ.ชุลีวรรณ ไหลเจริญ

第 6 課 – อ.สุธิดา แม้นมินทร์

第 7 課 – อ.สุธิดา แม้นมินทร์

第 8 課 – อ.สุธิดา แม้นมินทร์

第 9 課 – อ.สุธิดา แม้นมินทร์

第 10 課 – อ.สุธิดา แม้นมินทร์

수업 2 한국어 문법 – อ.อำไพ พันพลับ

สาขาวิชานาฏยศิลป์

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์วิชาทักษะนาฏยศิลป์ในสถานการณ์โควิด – อ.ดร.เอกรัตน์ รุ่งสว่าง

การวิจารณ์ศิลปะการแสดง PERFORMING ARTS CRITICISM – อ.ไกรศร จันทน้อย

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา : นาฏยศิลป์อาเซียน รหัสวิชา 2121302 – อ.ยุทธนา อัครเดชานัฏ

ระบําเบ็ดเตล็ด – ผศ.ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน

สื่อการสอนรายวิชา 2121205 ระบําเบ็ดเตล็ด – ผศ.ดร.กชกร ชิตท้วม

สื่อการสอน วิชาสัมมนานาฏยศิลป์ – อ.ดร.คมสันฐ หัวเมืองลาด, ผศ.ดร.มนัสวี ศรีราชเลา

สาขาวิชานาฏยศิลป์ ค.บ.

บทความทางวิชาการ

การศึกษาบริบทเชิงพื้นที่และทรัพยากรการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทย-จีน ฝั่งธนบุรี : กรณีศึกษา เขตคลองสาน-ธนบุรี – ผศ.ดร.ปัทมา วัฒนบุญญา

ศิลปะการแสดงบนฐานของเส้นทางประวัติศาสตร์เมืองสามหมอก กรณีศึกษา หม่องส่วยยี – อ.สุนารา ม่วงพัฒน์

ศิลปะการแสดงท้องถิ่นกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน Blended Learning – อ.รณกฤต เพชรเกลี้ยง

สื่อประกอบการสอน

หลักการ รูปแบบและวิธีการในการวิจารณ – อ.เตชสิทธิ์ รัศมีวงศ์พร

สื่อประกอบการสอน วิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์ – อาจารย์สันติภาพ สีเผือก

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

บทความทางวิชาการ

ผลกระทบของวัฒนธรรมกับสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ของมนุษย์ – ผศ.ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา – ผศ.อนุชัย ถนอมสินรัตน์

ประวัติศาสตร์คืออะไร (What is History?) – ผศ.ภาวิณี บุนนาค

การเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาจากวิกฤติ โควิด-19 – ผศ.ดร.จริยาภรณ์ เจริญชีพ

เอเปคกับไทย ในโลกหลัง COVID-19 – ผศ.พงษ์พันธ์ นารีน้อย

สื่อประกอบการสอน

สื่อประกอบการสอนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – ผศ.อังค์วรา ศรศิลป์

สาขาวิชาสังคมศึกษา

บทความทางวิชาการ

ศีลธรรมและความยุติธรรมกับการอยู่ร่วมกันในสังคม – อ.กุลชาติ ทักษไพบูลย์

ว่าด้วยภูมิศาสตร์ของความเข้าใจผิดและความไม่เข้าใจ: พื้นที่ เวลา และแผนที่ – อ.นราธร สายเส็ง

สื่อประกอบการสอน

สังคมวิทยาเบื่องต้น – ผศ.ดร.เพียรพิทย์ โรจนปุณยา

ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการวิจัย – ผศ.ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช

อารยธรรมอียิปต์โบราณ – อ.ปวินท์ มินทอง

การนิยาม – อ.อุทัช เกสรวิบูลย์

สาขาวิชาอาเซียนศึกษา

บทความทางวิชาการ

การเผยแพร่อายธรรมอินเดียและจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนที่ 1 – ผศ.ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์

การสื่อสารเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ทํางาน (1) – อ.ภัทรเวช ฟุ้งเฟื่อง

อาณาจักรล้านนายุคราชวงศ์มังราย – ผศ.สหภัส อินทรีย์

สื่อประกอบการสอน

สื่อประกอบการสอนพยัญชนะสะกดในภาษาเขมร – ผศ.นันทวัน จั่นเจ๊ก

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

บทความทางวิชาการ

กับแกล้มบริหารคน : องค์กรกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐ – ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์

การจัดการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน – ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล

การจ้างงานภายนอกในฐานะเครื่องมือการจัดการภาครัฐแนวใหม Outsourcing Tools for New Public Management – ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล

ปฐมบทของการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตรTHE STUDY OF ADMINISTRATION Woodrow Wilson, 1887 – ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล

ความรู้ พื้นฐานกับนโยบายสาธารณะ – ผศ.กัณญาณัฐ เสียงใหญ่

การตลาดภาครัฐ: เทคนิคการบริหารภาครัฐสมัยใหม่ – ผศ.ดร.อารี ผสานสินธุวงศ์

การพัฒนาภาวะผู้น า : จากทฤษฎีสู่แนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษา” – อาจารย์นิศาชล ฉัตรทอง

จริยธรรมเชิงนโยบายสาธารณะ – อ.ศิวพร โพธิวิทย์

สื่อประกอบการสอน

สื่อการสอนวิชา ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง – ผศ.กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์

การบริหารการพัฒนา – ผศ.ดร.สุรศักดิ์ โตประสี

บ่อเกิดของกฎหมาย กฎหมายสามยุค และประเภทของกฎหมาย – อ.ดร.ธนเดช สอนสะอาด

การกำหนดนโยบายค่าตอบแทน – อ.สิริรัตน์ ชูรักษ์

ความหมาย ความสำคัญ มิติ ขั้นตอน ปลพประเภท ของนวัตกรรม – อ.อุดร หลักทอง

สาขาวิชานิติศาสตร์

สื่อประกอบการสอน

หลักนิติธรรมแปลจาก The Rule of Law ใน Introduction to Public Law : A Comparative Study ของ Elizebeth Zoller – รศ.ชนินทร์ มณีดํา

สื่อประกอบการสอน

เขตอำนาจศาล – ผศ.จิรทัช เอื้อศิริวัฒนชัย

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา – ผศ.ปาริชาติ ม่วงศิริ

กฎหมายแพ่งฯว่าด้วยเรื่องมรดก- ผศ.วิมลพรรณ ปานช่วย

วิธีการชำระหนี้ – ทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้ – อ.เสสินา นิ่มสุวรรณ์

กฎหมายในชีวิตประจำวัน ความผิดทางอาญาที่น่าสนใจ ส่วนที่ 2 – อ.จักรพงษ์ กังวานโสภณ

กฎหมายในชีวิตประจำวัน สัญญา – จำนอง – อ.พัฒน์วิภา กังวานโสภณ

หลักกฎหมายเอกชน – อ.จตุพล เจริญรื่น

สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

ศิลปะสมัยใหม่ต้นศตวรรษที่ 20 (โฟวิสม์-ฟิวเจอลิสม์) – ผศ.ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์

การผสมตัวอักษร – อ.ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์

ความเป็นมาของอินโฟกราฟิก – ผศ.สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ

หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ – ผศ.มนพัทธ์ พวงขุนเทียน

การเคลื่อนไหวของกล้องและหลักการจัดภาพ – ผศ.ดร.ทักษิณา พรบุณยาพงศ์

GRAPHIC DESIGN TERMINOLOGY IN MOOD AND TONE SECTION – อ.อุษณิษา พลศิลป

แนวคิด ประเพณีนิยมของท้องถิ่นในงานออกแบบ – อ.สลิลดา มาลัยศรี

ความหมาย แนวคิดการออกแบบสิ่งพิมพ์ – อ.พชรมน เกิดสุวรรณ

สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม

ฮัจญ์และอุมเราะฮ์กับแนวคิดการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในศตวรรษที่ 21 – อ.ศักดา เซะวิเศษ

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

บทความทางวิชาการ

ผังมโนทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียน – ผศ.ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์

ถอดบทเรียนทักษะ Hard Skills และ Soft Skills ของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ จากภาพยนตร์เรื่อง The Mummy – รศ.ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ – ผศ.อภิญญา หนูมี

สํานักงานสีเขียว … เริ่มต้นอย่างไร? – ผศ.ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์

การเปลี่ยนผ่านของผู้นำห้องสมุดสู่ยุคดิจิทัล – อ.ดร.ศิริกาญน์ โพธิ์เขียว

การอยู่รอดของสังคมไทย หลังไวรัสโคโรนา (Covid-19) หมดไป – อ.ประสงค์ ผ่องภิรมย์

สื่อประกอบการสอน

บทกล่อมเด็กและปลอบเด็ก – ผศ.วรุณรัตน์ คนซื่อ

สาขาวิชาภาษาไทย

บทความทางวิชาการ

ส่องละครโทรทัศน์เรื่องวันทองด้วยทฤษฎีรื้อสร้าง – ผศ.ดร.อัควิทย์ เรืองรอง

บรรณาธิกรพิสูจน์อักษร : การทงานปิดทองหลังพระ – ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว

“เพลงอีแซวแนวโบราณ: ร่องรอยการร้องค าอุทานเสริมอรรถรสบทปฏิพากย์” – อ.น.ท.ดร.สมบัติ สมศรีพลอย

ซิยินกุ้ย: ภาพแทนวีรบุรุษผู้นําที่ยิ่งใหญ่ในนิยายอิงประวัติศาสตร์สมัยจักรพรรดิถังไทจงฮ่องเต้ – ผศ.ดร.ชัชศรัณย์ จิตคงคา

นวนไทย: พัฒนาการแห่งการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร – ผศ.ดร.ธรรณปพร หงษ์ทอง

คติชนสร้างสรรค์ในวันแห่งความรัก (Valentine’s Day) – ผศ.ดร.อภิวัฒน์ สุธรรมดี

อ่านฉันท์อย่างไรให้เสนาะ – ผศ.ปภัสวลัญช์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

นวนิยาย “ทางรัก” แรงบันดาลใจสู่บันทึกการเดินทาง “ตามรอยทางรัก” – ผศ.ปาณิสรา เบี้ยมุกดา

การใช้ภาษาในการเขียนทางธุรกิจ – อ.ทัศนี ทองสมบูญ

โวหารแสดงภาพพจน์ – อ.สิริชัย เอี่ยมสอาด

แนวทางการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวต่างชาติโดยใช้เพลงเป็นสื่อ – อ.วิโรจน์ กองแก้ว

คำว่า “ใกล้” ในกระบวนการกลํายเป็นคำไวยากรณ์ – อ.วาสิฏฐี สุวรรณพาณิชย์

สาขาวิชาภาษาไทย ค.บ.

บทความทางวิชาการ

คุณค่าของวรรณคดีที่สัมพันธ์กับศิลปะด้านสถาปัตยกรรม – ผศ.กิตติยา รัศมีแจ่ม

การสร้างแบบทดสอบด้วยเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน QUIZIZZ – ผศ.ฤดี กมลสวัสดิ์

เครื่องมือการวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทยสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ – อ.ดร.สาวิตรี จิตบรรจง

วรรณกรรมท้องถิ่น: อัตลักษณ์ชุมชนในด้านการท่องเที่ยว – อ.ดร.จริญญาพร สวยนภานุสรณ์

หน่วยในภาษา : ภาษาระดับข้อความ – อ.พรรณษา พลอยงาม

เยาวชนไทยกับการเปลี่ยนแปลงภาษาไทย – อ.กฤษฎา กาญจนวงศ์

สาขาวิชาอังกฤษ

บทความทางวิชาการ

คำว่า”กาแฟ” ในภาษาอังกฤษไม่ใช่แค่”Coffee” (Collocation with Coffee) – ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ

“สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอําเซียน กับบทบาทการพัฒนานักศึกษาทุนในโครงการทุนเอราวัณ
เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาและทักษะชีวิต ภายใต้โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ
เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ” – อ.ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์

ลักษณะทางเสียงในสํานวนสุภาษิตภาษาญี่ปุ่น – ผศ.ดร.พรทิพย์ นิธิธนวิวัฒน์

ไวรัสโคโรน่า 2019 กับจุดเปลี่ยนการศึกษา – อ.พรเพ็ญ ตั้งเตรียมจิตมั่น

สื่อประกอบการสอน

Literary Criticism in Critical Thinking – รศ.ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล

English Phonetics (Online) – ผศ.วรัญญา กิติวงศ์วัฒนชัย

Reading Comprehension – ผศ.อรุณวรรณ ชูสังกิจ

วิจัยคืออะไร – ศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา

Introduction to Sentences – อ.สไบทิพย์ คีมทอง

หลักการแปล – อ.ขวัญนภา วัจนรัตน์

Basic Sentence Patterns in English – อ.กิลเบิร์ท อีเดินส์ เม่ามีศรี

Interlingual and Intralingual Interference – อ.พิพิธพร อินพานิช

Teaching Material – ผศ.ดร.ชลีกาญจน์ จันทจำรัสรัตน์

สาขาวิชาอังกฤษ ค.บ.

บทความทางวิชาการ

การจัดการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีถัดไป (The Next Normal) – ผศ.ปาริชาติ ปรีชากร

สื่อประกอบการสอน

English Learning Measurement and Assessment – ผศ.ดร.สายฝน ทรงเสี่ยงไชย

ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้นข้อมูล – ผศ.สายสุนีย์ อุลิศ

Conditional Sentences in English – ผศ.ดร.วาปี คงอินทร์

English for academic presentation – ผศ.กมลวรรณ จรูญศรี

English Teaching Methodology – ผศ.เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ

Experiencing Literature – อ.ศิริกาญจนา ใบคำ

สาขาวิชาภาษาจีน

บทความทางวิชาการ

สื่อประกอบการสอน

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

สื่อประกอบการสอน

เรียนภาษาเกาหลีผ่านสื่อวีดีโองานวิศวกรรม – อ.อนุสรา สุขบําเพิง

Korean Society and Culture : ปัจจัยที่ทําให้เกิดวัฒนธรรมเกาหลี – อ.ชุลีวรรณ ไหลเจริญ

การผันคำคุณศัพท์ในภาษาญี่ปุ่น – อ.สุธิดา แม้นมินทร์

สาขาวิชานาฏยศิลป์

สื่อประกอบการสอน

ระบําเงือก – ผศ.ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน

“สังข์ทอง”จากนิทานปัญญาสชาดก สู่บทพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 2 – ผศ.ดร.คมชวัชร์ พสูริจันทร์แดง

การสร้างเครื่องแต่งกายทางด้านนาฏยศิลป์ไทย – อ.ไกรศร จันทร์น้อย

สาขาวิชานาฏยศิลป์ ค.บ.

บทความทางวิชาการ

สื่อประกอบการสอน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

บทความทางวิชาการ

การท่องเที่ยวไทยรูปแบบใหม่ ช่วงโควิด-19 – ผศ.ดร.จริยาภรณ์ เจริญชีพ

สื่อประกอบการสอน

History of the Body Reconsidered – ผศ.ดร. ภาวิณี บุนนาค

สาขาวิชาสังคมศึกษา

บทความทางวิชาการ

เรียนรู้ภูมิศาสตร์ในชีวิตประจําวันกับการเดินทาง – อ.นราธร สายเส็ง

ที่มาของคําว่าบางกอก (Bangkok) และการใช้เป็นชื่อเมืองหลวงของไทย – อ.อาทิตย์ อินธาระ

สังเขปแนวการศึกษาประวัติศาสตร์ (การเมืองไทย) – อ.กุลชาติ ทักษไพบูลย์

สื่อประกอบการสอน

ประวัติศาสตร์ไทย – ผศ.ดร.เพียรพิทย์ โรจนปุณยา

ความรู้เบื้องต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม – ผศ.ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช

สงครามเวียดนาม (Vietnam War) 2154403 – อ.ปวินท์ มินทอง

การนิยาม – อ.อุทัช เกสรวิบูลย์

สาขาวิชาอาเซียนศึกษา

บทความทางวิชาการ

พื้นฐานอาณาจักรล้านช้าง – ผศ.สหภัส อินทรีย์

สื่อประกอบการสอน

การบอกเวลาในภาษาเขมร – ผศ.นันทวัน จั่นเจ๊ก

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

บทความทางวิชาการ

ความท้าทายการปฏิรูปการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญไทยฉบับที่ 20 – ผศ.กันยาวรรนธ์ กําเนิดสินธุ์

การจัดการความรู้ในยุคโลกผันผวน – ผศ.ดร.อารี ผสานสินธุวงศ์

การปราบปรามการทุจริตในเกาหลีใต้ – อ.ศิวพร โพธิวิทย์

ดัชนีชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจในการพัฒนาประเทศ – ผศ.กัณญาณัฐ เสียงใหญ่

รูปแบบเทคโนโยลีดิจิทัลที่นำมาใช้ในระบบราชการ – ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล

รัฐศาสตร์กับความเป็นศาสตร์. ตอนที่ 2 – ผศ.ณัฐพล บุญยพิพัฒน์

ทฤษฎีองค์การ Organization Theory – อ.นิศาชล ฉัตรทอง

สื่อประกอบการสอน

การบริหารงานคลังสาธารณะ – ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์

การจัดการในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต – อ.อุดร หลักทอง

สื่อการสอนวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย – ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริรัตน์ ชูรักษ์

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 – อ.ดร.ธนเดช สอนสะอาด

สาขาวิชานิติศาสตร์

สื่อประกอบการสอน

การตัดและการสละมิให้รับมรดก – ผศ.วิมลพรรณ ปานช่วย

การไต่สวนมูลฟ้อง  – ผศ.จิรทัช เอื้อศิริวัฒนชัย

ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา (กฎหมายครอบครัว) – อ.จตุพล เจริญรื่น

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หมวด 1-2 (มาตรา 334-340) – อ.จักรพงษ์ กังวานโสภน

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หมวด 3-8 (มาตรา341-366) – อ.จักรพงษ์ กังวานโสภน

จัดการงานนออกสั่ง 395-405 – อ.พัฒน์วิภา กังวานโสภน

ลาภมิควรได้ 406-419 – อ.พัฒน์วิภา กังวานโสภน

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ชุด1 – ผศ.ปาริชาติ ม่วงศิริ

Intelltectual Property – อ.เสสินา นิ่มสุวรรณ์

สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

บทความทางวิชาการ

ศิลปะสมัยใหม่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 – ผศ.ชัยณรงค์ วิรุฬพัฒน์

แบบฝึกการเขียนอักษรด้วยปากกาพู่กัน BASIC BRUSHSTROKES- อ.ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์

สื่อประกอบการสอน

สื่อประกอบการสอน วิชาองค์ประกอบศิลป์เพื่อการออกแบบ – ผศ.มนพัทธ์ พวงขุนเทียน

ส่วนประกอบของหน้าจอในการตัดต่อด้วยโปรแกรมพรีเมียร์ – ผศ.ดร.ทักษิณา พรบุณยาพงศ์

กระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิก – ผศ.สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ

กระบวนการออกแบบสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์ออนไลน์ สื่อดิจิทัล – อ.พชรมน เกิดสุวรรณ

วิชาการออกแบบอย่างยั่งยืน บทที่ 3 – อ.สลิลดา มาลัยศรี

ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพออกแบบ (English for Professional Design) – อ.อุษณิษา พลศิลป

สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม
สื่อประกอบการสอน

บทนำ และหลักการสำคัญของอิสลาม – อ.ศักดา เซะวิเศษ

Share