โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ อปท.

โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน 2564

1. หลักสูตร “ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ของ อปท. ประกอบหลักเกณฑ์การจำแนกแผนงาน/   งาน/หมวด/ประเภทรายจ่าย(แก้ไขใหม่ปี ๒๕๖๔) และระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓เทคนิคการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e – LAAS)”

2. หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เชิงกลยุทธ์ เพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

3. หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กแรกเกิด และสวัสดิการชุมชน”

โครงการฝึกอบรม (จ.กาฬสินธุ์) ช่วงเดือน เมษายน  2564           

1. หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. การบันทึกบัญชีแบบใหม่ระหว่าง อปท. กับ หน่วยงานภายใต้สังกัด (โรงเรียน/ศพด.) ตีความวิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาฯ ประเด็นข้อบกพร่องจากการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของโรงเรียน/ศพด.” 

โครงการฝึกอบรม (จ.สุโขทัย) ช่วงเดือน เมษายน 2564              

1. หลักสูตร “มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๓ การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับอาวุโสและระดับชำนาญการพิเศษ การปรับปรุงโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่ง เทคนิคการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย” 

โครงการฝึกอบรม (จ.ชัยนาท) ช่วงเดือน เมษายน 2564    

1. หลักสูตร “ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แนวทางการนำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ การบันทึก/ปรับปรุงข้อมูลในระบบ e-Plan ”

โครงการฝึกอบรม (จ.แม่ฮ่องสอน) ช่วงเดือน เมษายน 2564    

1. หลักสูตร “อธิบายความ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับใหม่)และกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)”

โครงการฝึกอบรม (จ.นครปฐม) ช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2564

1. หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท.1.การบันทึกบัญชีแบบใหม่ระหว่าง อปท. กับ หน่วยงานภายใต้สังกัด (โรงเรียน/ศพด.) ตีความวิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาฯ ประเด็นข้อบกพร่องจากการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของโรงเรียน/ศพด.”

          

Share