โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ อปท.

โครงการฝึกอบรม (จ.นครราชสีมา) ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563

1. หลักสูตร “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการจ่ายเงินของ อปท. ผ่านระบบ KTB Corporate Online (ใหม่) ระเบียบใหม่ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ระเบียบเงินอุดหนุนฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเบิกค่าเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม จัดงาน ค่าเช่าบ้าน และเทคนิคการบริหารงบประมาณท้องถิ่น”

โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563

1. หลักสูตร “ขั้นตอนวิธีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบจัดสรร/การแก้ไขสัญญา รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เทคนิคการเสนอโครงการให้ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา เทคนิคการบริหารงานพัสดุ วิธีปฏิบัติตามระเบียบเงินอุดหนุนฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ การกันเงิน/บริหารเงินกัน การบริหารงบปี ๒๕๖๔ ช่วงต้นปี”

2. หลักสูตร “เทคนิคการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ศึกษาประเด็นข้อทักท้วงของ สตง.เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ จัดงาน ฝึกอบรม แข่งขันกีฬา ค่าเช่าบ้านค่าการศึกษาบุตร การช่วยเหลือประชาชน การจ่ายเงินสะสม/ทุนสำรอง การอุดหนุน และการจัดซื้อจัดจ้าง”

3. หลักสูตร “หลักเกณฑ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ระเบียบว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง พ.ศ. ๒๕๖๓       ประกาศกำหนดประเภทค่าใช้จ่ายในการหาเสียง พ.ศ. ๒๕๖๓ เทคนิคการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น ระเบียบเงินอุดหนุนฉบับใหม่ ๒๕๖๓ หลักการอนุมัติให้โอนงบประมาณและใช้จ่ายเงินสะสม”

 4. หลักสูตร “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการจ่ายเงินของ อปท. ผ่านระบบ KTB Corporate Online (ใหม่) ระเบียบใหม่ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ระเบียบเงินอุดหนุนฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเบิกค่าเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม จัดงาน ค่าเช่าบ้าน และเทคนิคการบริหารงบประมาณท้องถิ่น”

โครงการฝึกอบรม (จ.อุดรธานี) ช่วงเดือน ตุลาคม 2563

1.หลักสูตร “ขั้นตอนวิธีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบจัดสรร/การแก้ไขสัญญา รายการ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เทคนิคการเสนอโครงการให้ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา
เทคนิคการบริหารงานพัสดุ เจาะลึกหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง การพิจารณาใช้ค่าตาราง
Factor F ของงานก่อสร้างแต่ละประเภท”

โครงการฝึกอบรม (จ.บุรีรัมย์) ช่วงเดือน ตุลาคม 2563

1. หลักสูตร “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบจัดสรร/การแก้ไขสัญญารายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ เทคนิคการเสนอโครงการให้ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปี ๒๕๖๕ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา เทคนิคการบริหารงานพัสดุ เจาะลึกหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และการพิจารณาใช้ค่าตาราง Factor F”

โครงการฝึกอบรม (จ.กาฬสินธุ์) ช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563

1. หลักสูตร “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบจัดสรร/การแก้ไขสัญญารายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ตามหลักเกณฑ์ใหม่ เทคนิคการเสนอโครงการให้ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปี ๒๕๖๕ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา เทคนิคการบริหารงานพัสดุ เจาะลึกหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และการพิจารณาใช้ค่าตาราง Factor F”

2. หลักสูตร “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการจ่ายเงินของ อปท. ผ่านระบบ KTB Corporate Online (ใหม่) ระเบียบใหม่ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ระเบียบเงินอุดหนุนฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเบิกค่าเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม จัดงาน ค่าเช่าบ้าน และเทคนิคการบริหารงบประมาณท้องถิ่น”