ผู้บริหาร

ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์
คณบดี

ผศ.ดร.ประยงค์ อ่อนตา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.อารีย์ รุ่งแสง
รองคณบดีฝ่ายแผนและบริหาร

ผศ.ดร. มนัสวี ศรีราชเลา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม

อ.ขวัญนภา วัจนรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และสื่อสารองค์กร

ผศ.ดร.วาปี คงอินทร์
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

อ.กุลชาติ ทักษไพบูลย์
ผู้ช่วยคณบดี

อ.อุดร หลักทอง
ผู้ช่วยคณบดี

อ.นิศาชล ฉัตรทอง
ผุ้ช่วยคณบดี

อ.สิริรัตน์ ชูรักษ์
ผู้ช่วยคณบดี

อ.ประสงค์ ผ่องภิรมย์
ผู้ช่วยคณบดี

Share