บุคลากร

นาง อำภาพร รับขวัญ
หัวหน้าสำนักงาน

นาย ชิตพล พงศ์พชรกุล
นักวิชาการศึกษา

นางสาว รุ่งนภา คงพารา
นักวิชาการพัสดุ

นางสาว ณัฐกาญจน์ รัตนพัรธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาว มาณวิกา ฉายแสง
นักวิชาการพัสดุ

นางสาว พรทิพย์ ไชยานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นาย สินธ์ไชย ต้นสกุลชัยสันติ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นาย อนุชา หมั่นเดช
นักวิชาการศึกษา

นาย หลักเขต วงษ์ทน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาว ศิริขวัญ ปิ่นเพรชสวรรค์
นักเอกสารสนเทศ

นาง รัชนี วงษ์ตุรัน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่

Share