Skip to main content

ข้อมูลคณะ

ปรัชญา

มนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยศาสตร์ ศิลป์ และคุณธรรม นำไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

คติพจน์

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรมสู่ศตวรรษที่ 21

ปณิธาน

พัฒนาความรู้คู่นวัตกรรม ธำรงศิลปวัฒนธรรม นำสังคมบริการวิชาการ สร้างบัณฑิตคุณภาพ พัฒนาทักษะ
การสื่อสารและจิตสาธารณะ ก้าวสู่ความเป็นพลเมืองที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

เอกลักษณ์

เชี่ยวชาญในศาสตร์ ศิลป์ ภาษา

อัตลักษณ์ของบัณฑิต

รู้ทักษะงาน เชี่ยวชาญทักษะคน บนความรับผิดชอบ ตอบรับการเปลี่ยนแปลงแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

เชื่อมโยงเครือข่าย บนความหลากหลาย หลอมรวมและสร้างสรรค์พัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สังคม
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ถ่ายทอดการจัดการความรู้ นำสู่การปฏิบัติ
3. สร้างสรรค์ เผยแพร่ งานศิลปะและวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเป็นตัวตนดั้งเดิม
4. บริการวิชาการนำสังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. ค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัย MORALITY

M Moral คุณธรรมประจำใจ
O Orderliness วินัยประจำตน
R Responsibility เปี่ยมล้นรับผิดชอบ
A Adoration มอบใจให้องค์กร
L Loveliness เอื้ออาทรแบ่งปัน
IInnovation สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
T Teamwork ร่วมใจพัฒนา
Y Yield นำพาสู่ความสำเร็จ

2. ค่านิยมองค์กรของคณะ HU-SOC

H Heart Head Hand ทำงานเป็นมืออาชีพด้วยหัวใจ สมอง และสองมือ
U United Efforts ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา
S Social Engagement ประสานพันธกิจร่วมกันกับชุมชน
O Overt Management Style บริหารอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล
C Care CreativityCraft ใส่ใจคุณภาพชีวิต ก้าวสู่นวัตกรรม สร้างสรรค์งานด้วยความประณีต

ประวัติความเป็นมา

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ จึงนับเป็นเป็นคณะที่เก่าแก่ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีพัฒนาการมาพร้อมๆ กับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย นับแต่ก่อตั้งจากโรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการบริหารงานวิชาการแบ่งเป็นหมวดวิชาต่างๆได้แก่หมวดวิชาภาษาไทย หมวดวิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้น ขึ้นตรงต่อรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ หลังจากนั้นจึงได้พัฒนา มาตามลำดับดังนี้

         ๒๕๑๘ รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูและมีการเรียนการสอนจนถึงระดับปริญญาตรี จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมีการแบ่งส่วนราชการในระดับคณะวิชา ออกเป็น ๓ คณะคือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคณะนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้

– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการพัฒนาจากหมวดวิชามาเป็นคณะวิชา โดยได้ผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะครุศาสตร์ได้แก่ วิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ ศิลปศึกษา และบรรณารักษศาสตร์
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้บริหารในเบื้องต้นขึ้นตรงต่อหัวหน้าคณะวิชาภายใต้การกากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

         ๒๕๓๘ “สถาบันราชภัฏ” ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม และทรงพระราชทานตราพระราชลัญจกรประจาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ให้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของสถาบัน ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ มีศักดิ์และสิทธ์ที่จะประสาทปริญญาได้ถึงระดับดุษฎีบัณฑิต และได้พัฒนามาเป็นคณะในระบบมหาวิทยาลัยเปิดสอนเป็น ๔ คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ บริหารงานในรูปของโปรแกรมวิชาภายใต้การกากับดูแลของประธานโปรแกรมวิชา คณบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตามลาดับ

         ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ร้บการจัดตั้งเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ นั้น ในระยะแรกมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๙ หน่วยงานต่อมาได้ขยายการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑๔ หน่วยงานหลักคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็น ๑ ใน ๑๔ หน่วยงานหลัก มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓ ส่วนคือ
๑) สานักงานคณบดี
๒) ภาควิชามนุษยศาสตร์และศิลปกรรม
๓) ภาควิชาสังคมศาสตร์

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและรับนโยบายจากอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้การบริหารงานของคณะอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารคณะที่ขึ้นตรงต่อคณบดีและมีภาควิชาทาหน้าที่ในการกากับดูแลสาขาวิชาตามลาดับ ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาหลักสูตรและดาเนินงานตามพันธกิจโดยวางแผนพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ การพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีมีการดาเนินการโดยลาดับ

         ๒๕๔๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และเริ่มเปิดรับนิสิตนักศึกษา มีจานวน ๒ สาขาวิชา คือ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาและรัฐประศาสนศาสตร์

         ๒๕๕๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และเริ่มเปิดรับนิสิตนักศึกษามีจานวน ๗ สาขาวิชา คือ ดนตรีไทย ดนตรีสากลภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบประยุกต์ศิลป์ส่วนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นไม่เปิดรับนิสิตนักศึกษาใหม่เนื่องจากไม่ได้พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ แต่ยังคงมีนิสิตชั้นปีที่ ๒-๔ ศึกษาอยู่

         ๒๕๕๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มเติมและเริ่มเปิดรับนิสิตนักศึกษามีจานวน ๒ สาขาวิชา คือ นาฏศิลป์และการแสดงและภาษาจีน

         ๒๕๕๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มเติมและเริ่มเปิดรับนิสิตนักศึกษามีจานวน ๒ สาขาวิชา คือ นิติศาสตร์ และ อิสลามศึกษา และมีสาขาที่แจ้งปิดหลักสูตรตามระบบกลไกการปิดหลักสูตร คือ ออกแบบประยุกต์ศิลป์

         ๒๕๕๓ เมื่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ (Thai Qualification Framework for Higher Education : TQF : HEd.)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตระหนักถึงความสาคัญ และมีการดาเนินการเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว อย่างจริงจังโดยจัดการประชุม สัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้แก่คณาจารย์ทุกคนในคณะ ซึ่งในขั้นต้นคณะร่วมกับมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเป็นเบื้องต้น และหลังจากพัฒนาหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไปเสร็จสิ้นแล้วคณะได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาแกนเป็นลาดับต่อมาและในช่วงตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ ทุกสาขาวิชาดาเนินการพัฒนาหลักสูตรตาม ขั้นตอนมาตรฐานของการพัฒนาหลักสูตรและจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๒) โดยการพัฒนาปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน โดยสาขาวิชาอิสลามศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรและปรับชื่อสาขาเป็นสาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในสังคมและความต้องการของตลาดแรงงาน ส่วนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีจานวน ๔ สาขา คือ รัฐประศาสนศาสตร์ ดนตรีศึกษา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ ศิลปกรรม และทุกสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษากาลังดาเนินการพัฒนาหลักสูตรต ามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ เช่นเดียวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี

         ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๒ เสร็จสิ้น และได้รับการอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย จานวนทั้งสิ้น ๑๒ สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ
ดนตรีตะวันตก ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ นาฏยศิลป์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ออกแบบนิเทศศิลป์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ส่วนสาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษาอยู่ในระหว่างการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาก่อนการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทจานวน ๓ หลักสูตร คือ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาและได้พัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ในลาดับต่อมา เมื่อมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ บางสาขาวิชามีการเปลี่ยนแปลงศักยภาพของบุคลากรทาให้ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จึงได้ดาเนินการปิดหลักสูตรตามระบบกลไกการปิดหลักสูตร และมีการพัฒนาหลักสูตรวิชาขึ้นใหม่ตามความต้องการของสังคมและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีการพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจาแนกเป็นระดับปริญญาโท จานวน ๓ สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ศิลปกรรม และ นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ และเริ่มพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอกจานวน ๑ สาขาวิชา คือ รัฐประศาสนศาสตร์

         ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ จานวน ๑๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ดนตรีตะวันตก ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ นาฏยศิลป์ นิติศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ออกแบบนิเทศศิลป์ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมี ๑ สาขาวิชา คือ ธุรกิจอิสลามศึกษาที่ยังคงใช้หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และกาลังปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาพ.ศ.๒๕๕๒ ส่วนหลักสูตรในระดับปริญญาโทที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ มีจานวนทั้งสิ้น ๓ สาขาวิชา คือศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาดนตรีตะวันต ก ) ศิลปกรรมมหาบัณฑิต (สาขาวิชาศิลปกรรม )และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่) และกาลังพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก จานวน ๑ สาขาวิชา คือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)

         ๒๕๕๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังคงใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น ๑๒ สาขาวิชาเช่นเดียวกับในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และหลักสูตรเดิมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ อีก ๑ หลักสูตร คือ ธุรกิจอิสลามศึกษา ในขณะเดียวกันสาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษาได้เริ่มพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยปรับชื่อหลักสูตรเป็นธุรกิจอิสลาม และยังคงเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทจานวนทั้งสิ้น ๓ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก สาขาวิชาศิลปกรรม และ สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาเอกยังไม่ได้เปิดสอน

         ๒๕๕๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เพิ่มขึ้นอีก ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจอิสลาม และสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญคือ การจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี ทาให้สาขาวิชาดนตรีตะวันตก และสาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ ย้ายไปสังกัดวิทยาลัยการดนตรี โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๘

         ๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๒ ครบทุกหลักสูตร ในระดับปริญญาตรีจานวนทั้งสิ้น ๑๒ สาขาวิชา คือ การจัดการสารสนเทศ นาฏยศิลป์นิติศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ออกแบบนิเทศศิลป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ธุรกิจอิสลาม และ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก และหลักสูตรระดับปริญญาโทจานวนทั้งสิ้น ๒ สาขาวิชา คือ ศิลปกรรม และ นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ในปีดังกล่าวนี้ มีการเผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๘ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๘มหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ จึงได้เริ่มปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดดังกล่าว

         ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตรได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ยกเว้นบางสาขาวิชาที่ชลอการพัฒนาปรับปรุงเพื่อทบทวนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับประกาศนโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่ (Re-profiling) ของมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้สาขาวิชาที่มีนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับอย่างต่อเนื่อง หรือมีปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรโดยภาพรวม ได้มีการทบทวนและประเมินทิศทางการพัฒนาของตนเอง

         ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ในระดับปริญญาตรี ๔ ปี จานวนทั้งสิ้น ๙ สาขาวิชา คือ นาฏยศิลป์ นิติศาสตร์ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกและ ออกแบบ กราฟิกและอินโฟร์
รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.๕ ปี) อีก ๔ สาขาวิชา คือ นาฏยศิลป์ศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา และไม่เปิดรับตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์ (Re-profiling) จานวน ๓ สาขาวิชา คือ การจัดการสารสนเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และ ธุรกิจอิสลาม๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร และได้ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต จานวน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และอาเซียนศึกษา ส่วนสาขาวิชาธุรกิจอิสลามยังคงไม่เปิดรับนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญ คือ การประกาศนโยบายของชาติในการปรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี เป็น ๔ ปี เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าคุณภาพบัณฑิตสายครุศาสตร์ ๕ ปี และ ๔ ปีไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นในปลายปี การศึกษา ๒๕๖๑ จึงเป็นช่วงของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ เพื่อให้มีความ พร้อมในการเปิดรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๒

         ๒๕๖๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาใหม่ ดังนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ได้แก่ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา อาเซียนศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)ได้แก่ สาขาวิชานาฏยศิลป์ และ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ) สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ นาฏยศิลป์ศึกษา และสังคมศึกษา รวมจานวนหลักสูตรที่เปิดทั้งสิ้น ๑๔ สาขาวิชาส่วนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลามยังคงงดรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ และดาเนินการขออนุมัติปิดหลักสูตรเมื่อไม่มีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตรแล้ว

 

Close Menu

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคารเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (อาคาร 27)
เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ ซอย 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600

โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 2000