Skip to main content

บทเรียนออนไลน์

ทฤษฎีองค์การและการบริหาร รหัส 2131209

ทฤษฎีการเมือง Political Theory  2203206

หลักการปกครองของรัฐ

วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์

ประชาคมอาเซียน

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ตอนที่ 1)

พยัญชนะตัวเชิงในภาษาเขมร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทฤษฎี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์อาเซียน

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

แบบฝึกอักษรฮิรานางะ (ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน) 3121401

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 9112107

ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี

วิธีสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

ลักษณะและปัญหาของนักเรียนไทยที่เรียนภาษาจีน

งานวิจัยเกี่ยวกับการสอน การพูดภาษาจีน

การบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานของจีนโบราณ 1

การบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานของจีนโบราณ 2

การบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานของจีนโบราณ 3

ภาษาจีนระดับต้น บทที่ 22

ภาษาจีนระดับกลาง บทที่ 26

บทที่ 4 เสียงในภาษาไทย

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาวรรณกรรมไทยคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวรรณศิลป์

ปัญหาการใช้ภาษาไทย

หลักการจัดผลิตสื่อการสอน

บทที่ 5 หัวเรื่อง – การเรียงบัตร

บทที่ 2 ทรัพย์

มรดก

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PERSONAL INCOME TAX)

Intellectual Property (ครั้งที่ 1)

ภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา 1 (2154203)

สังคมวิทยาเบื้องต้น

ลักษณะของการวิจัยทางสังคมศาสตร์

การอ้างเหตุผลนิรนัยแบบจัดประเภท

การสอนวิจัยทางนาฏยศิลป์ 1
Teaching for Research Dance 1

นาฏยศิลป์พื้นบ้าน Teaching for folk Dance 1016210

รำฉุยฉายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิชาภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (2108406)

คำศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา วิชาภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (2108406)

วิธีการเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัย วิชาภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (2108406)

Communicative Listening and Speaking for English Language Teaching 219211

Second Language Acquisition (SLA)

การฝึกสอนแบบจุลภาค บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง 1003409

Critical Reading

Translation การแปล 2152313

Strategies for Teaching Reading Skill

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการออกแบบ
LOCAL WISDOM FOR DESIGN [2122209]

ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพออกแบบ

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานในการศึกษาวรรณกรรม – อ.สุภัทรา จันทะคัด

สาขาวิชาภาษาจีน

บทที่ 4 วรรณคดีสมัยโบราณของจีน – ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
วัฒนธรรมจีน 1 – ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
วัฒนธรรมจีน – ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
สามก๊ก 三国演义 – ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
ศิลปะแบบดั้งเดิมของจีน 中国传统艺术 – ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
红楼梦 ความฝันในหอแดง – ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
ไซอิ๋ว – ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
汉语语法 2 第一讲:句子是 ?- อ.ศุภชัย ศรีอักษร
汉语语法二:第三讲 句子怎么构成 ?- อ.ศุภชัย ศรีอักษร
汉语语法二:第五讲 谈谈句类 – อ.ศุภชัย ศรีอักษร
汉语语法二:第四讲 怎么分析句子呢 ?- อ.ศุภชัย ศรีอักษร
Wǒ zài xuéxiào shítáng chīfàn 我 在 学 校 食 堂 吃 饭 – อ.สิทธิชัย แช่ช้ง
第十四课 我买了一件毛衣。- อ.ไพลิน มุนินทรวัฒน์
成语 สำนวนจีนและไทย – อ.เพรชรัตน์ อ้วนโฮม
泰汉互译与文化 – อ.เพรชรัตน์ อ้วนโฮม
泰汉翻译与汉泰翻译 – อ.เพรชรัตน์ อ้วนโฮม

สาขาวิชานาฏยศิลป์

สาขาวิชานาฏยศิลป์
ใบความรู้ รายวิชาระบำเบ็ดเตล็ด เรื่อง ระบำทวารวดี – ผศ.ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน
การแต่งหน้าเพื่อการแสดง (Stage makeup) – ผศ.ดร.มนัสวี ศรีราชเลา

 

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี 한국어 능력 시험 (TOPIK)

 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของบุคคล – ผศ.ดร.จริยาภรณ์ เจริญชีพ
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในสมัยธนบุรี – ผศ.พงษ์พันธ์ นารีน้อย

สาขาวิชานิติศาสตร์

การบรรยายคำฟ้องในคดีอาญา – ผศ.จิรธัช เอื้อศิริวัฒนชัย
คนวิกลจริต และคนไร้ความสามารถ
Introduction to Public Law – รศ.ชนินทร์ มณีดำ
เอกเทศสัญญา 3 : ตัวแทน นายหน้า – อ.เสสินา นิ่มสุวรรณ์
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (CORPORATE INCOME TAX) – ผศ.ปาริชาติ ม่วงศิริ
ทายาท วิชา มรดก ครั้งที่ 2

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Political Science Vocabulary for PA Study – ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์
English for Public Administration Lesson 1 Introduction to Course Syllabus of English for Public Administration – ผศ.อารี ผสานสินธุวงศ์
ความเป็นพลเมือง รหัสวิชา 9121103 – อ.นิตยา รุ่งสมัย
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1 – ผศ.ดร.สุรศักดิ์ โตประสี
การเมืองการปกครองไทย (THAI POLITICAL AND GOVERNMENT) – ผศ.กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์
หลักการปกครองรัฐ – ผศ.อารีย์ รุ่งแสง
แนวคิดการปกครองท้องถิ่นไทย – ผศ.อารีย์ รุ่งแสง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา – อ.​ดร.ธนเดช สอนสะอาด
นโยบายสาธารณะและการวางแผน – อ.อุดร หลักทอง
บริหารค่าตอบแทน 1 – ผศ.ดร.วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ
บริหารค่าตอบแทน 2 – ผศ.ดร.วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ
บริหารค่าตอบแทน 3 – ผศ.ดร.วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ

 

สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม

สาขาวิชาอาเซียนศึกษา

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 2-4 พฤศจิกายน 2562 – อ.เทพธิดา ศิลปบรรเลง
พยัญชนะและสระเขมร – ผศ.นันทวัน จั่นเจ๊ก

สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

Close Menu

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคารเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (อาคาร 27)
เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ ซอย 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600

โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 2000