Skip to main content

ภาควิชาสังคมศาสตร์

สาขาวิชาอาเซียนศึกษา

คณาจารย์สาขาวิชาอาเซียนศึกษา

ผศ.สหภัส อินทรีย์

ประธานสาขาวิชา

Close Menu

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคารเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (อาคาร 27)
เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ ซอย 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600

โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 2000