Skip to main content

ภาควิชามนุษยศาสตร์และศิลปกรรม

สาขาวิชานาฏยศาสตร์และการแสดง

คณาจารย์สาขาวิชานาฏยศิลป์

อ.ยุทธนา อัมระรงค์

ประธานสาขาวิชา

ผศ.ดร.มนัสวี ศรีราชเลา

สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก

คณาจารย์สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก

ผศ.ชัยณรงค์ วิรุฬพัฒน์

ประธานสาขาวิชา

ผศ.ดร.ทักษิณา พรบุณยาพงศ์

ผศ.มนพัทธ์ พวงขุนเทียน

ผศ.พัทธนันท์ วรรณพงศ์สิริ

สาขาวิชาภาษาจีน

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน

อ.ศุภชัย ศรีอักษร

ประธานสาขาวิชา

ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช

อ.วนิดา  พลอยล้วน

อ.วนิดา พลอยล้วน

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

อ.อนุสรา สุขบำเพิง

ประธานสาขาวิชา

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

Close Menu

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคารเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (อาคาร 27)
เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ ซอย 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600

โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 2000