Skip to main content

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

(รูปแบบออนไลน์) ในวันเสาร์ที่ 2 -3 มีนาคม 2567 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

————————

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2566

โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติ จากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร

การบรรยายในครั้งนี้หัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานด้วยกลวิธีการสื่อสาร”

โดยท่านวิทยากร อาจารย์ภัทรเวช ฟุ้งเฟื่อง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ ให้ประสบผลสำเร็จ และสนับสนุนให้นักศึกษาปรับตัวในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนพูดคุย รวมถึงรับฟังปัญหาและวิธีการรับมือกับปัญหาในสภาพแวดล้อมของที่ทำงาน การปรับตัวของนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวรับมือกับสถานที่ทำงานในอนาคต ร่วมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้นักศึกษาได้ตั้งรับกับเจ้านายที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ หลังจากจบออกไปจากรั้วมหาวิทยาลัย

ภาพ/ข่าว โดย : สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

———————————

#HUSOCBSRU2023

Close Menu

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคารเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (อาคาร 27)
เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ ซอย 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600

โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 2000