Skip to main content

โครงการ SDGs เป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังในการระดมทรัพยากรและพลังงานที่มีอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป้าหมายพัฒนายั่งยืน (SDGs) ที่ถูกกำหนดโดยสหประชาชาติ เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน

โครงการ SDGs ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการ เช่น :

 1. การอนุรักษ์พลังงาน: การเปลี่ยนมาใช้งานอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานต่ำและการดูแลรักษาเครื่องมือคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
 2. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา: การสนับสนุนและพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้กระดาษและทรัพยากรธรรมชาติ
 3. การสร้างความตระหนักในเรื่อง SDGs: จัดกิจกรรมและการฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายพัฒนายั่งยืนและส่งเสริมการร่วมมือในการรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. การลดการสร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์: สนับสนุนโครงการรับซื้อขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่าเพื่อลดปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

โครงการ SDGs ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดของการพัฒนายั่งยืนให้เข้ากับการใช้เทคโนโลยีและการดำเนินงานในสถานะปัจจุบัน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักคอมพิวเตอร์

EVIDENT-1

EVIDENT-2

EVIDENT-3

EVIDENT-4

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการโครงการ “มหาวิทยาลัยเขียว” ในหลายด้าน เช่น:

 1. อนุรักษ์พลังงาน: พัฒนาและปรับใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้พลังงานต่ำและระบบที่ปิด/เลิกใช้งานเมื่อไม่ได้ใช้งาน
 2. การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์: สนับสนุนโครงการรับซื้อขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่า เพื่อลดปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เกิดประโยชน์
 3. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา: สนับสนุนโครงการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้กระดาษและทรัพยากรธรรมชาติ
 4. การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม: จัดกิจกรรมและโครงการที่สร้างความตระหนักในสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ในสมาชิกของสำนักคอมพิวเตอร์

โครงการ “มหาวิทยาลัยเขียว” ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเป้าหมายที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษานี้

EVIDENT-1

EVIDENT-2

EVIDENT-3

EVIDENT-4

ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงการดำเนินงานในส่วนของ การเปิดเผยข้อมูลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ดังนี้

 1. การประเมินขั้นตอนการดำเนินงาน: การตรวจสอบขั้นตอนและกระบวนการทางการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส
 2. การศึกษาและการเข้าใจ: จัดการฝึกอบรมและกิจกรรมที่เน้นในการสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องของความธรรมและความโปร่งใส
 3. การส่งเสริมและการแบ่งปันข้อมูล: สร้างแรงจูงใจและสนับสนุนในการแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความธรรมและความโปร่งใส
 4. การสร้างนโยบายและแผนการดำเนินงาน: พัฒนานโยบายและแผนการดำเนินงานที่เน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

OIT-1

OIT-2

OIT-3

OIT-4

Close Menu

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคารเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (อาคาร 27)
เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ ซอย 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600

โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 2000